Sociaal- Noodfonds

Sociaal- Noodfonds

Aanleiding

Stichting ViaVie Welzijn wordt met enige regelmaat geconfronteerd met schrijnende incidentele financiële situaties bij bewoners in de gemeente Rijssen-Holten. Kortstondige incidentele hulp in de vorm van een overbruggingslening kan dan nodig zijn om de bestaande nood te lenigen.

Een dergelijke steun kan nu gegeven worden door het Sociaal Noodfonds, wat past en nauw aansluit bij de achtergrond en doelstelling van ViaVie Welzijn als gemeentebrede welzijnsorganisatie.

De essentie van het noodfonds is in individuele incidentele gevallen financieel bijspringen en dan uitsluitend in die gevallen waar men voor steun niet bij andere, bestaande instanties terecht kan. Het noodfonds is in geen geval bedoeld structurele financiële steun te geven. In principe wordt de steun verleend in de vorm van een voorschot, dat naar draagkracht (renteloos) moet worden afgelost.

Opzet

Het noodfonds wordt als een aparte entiteit binnen de stichting ViaVie Welzijn gevoerd. Ten behoeve van het fonds is een reglement opgesteld, dat als leidraad dient voor de aanvraag en toekenning van de steun. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvraag en beslist over toe- of afwijzing van de steun en de hoogte van het beschikbaar te stellen bedrag. Hoofdzaak en kern van het noodfonds is, dat het pragmatisch, integer, doelgericht en laagdrempelig is.

Fondsenwerving

De funding van het noodfonds geschiedt door donaties uit de samenleving. Stichting ViaVie Welzijn zelf heeft een eerste bedrag ter beschikking gesteld, en ook de Wereldwinkel Rijssen-Holten heeft een donatie gedaan. 

Daarnaast zal de samenleving in Rijssen-Holten gevraagd worden een financiële bijdrage te leveren, daarbij wordt geappelleerd aan het samenhorigheids- en het verantwoordelijkheidsgevoel dat bestaat voor de eigen samenleving. Zo’n bijdrage aan een evenwichtige samenleving heeft een positieve uitwerking op de hele gemeenschap en dus ook op de gever! Daarnaast is het niet meer dan een medemenselijke verantwoordelijkheid, plaatsgenoten in nood waar mogelijk te helpen.

Doneren

Donaties kunnen bestaan uit incidentele bijdrages, of uit meer structurele bijdrages. Het was verheugend te mogen constateren, dat de eerste giften al waren binnen gekomen, nog voordat het fonds officieel was opgericht (december 2015). Kennelijk leeft onder de burgers van Rijssen-Holten een groot en breed gedragen verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en van elkaar.
Donaties kunnen worden gedaan (anoniem of op naam) op rekening: Sociaal Noodfonds ViaVie Welzijn, reknr: NL21RABO0307810844.